fbpx

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a “www.kinai-horoszkop.hu” honlap használatával és a honlapon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezeléséről:

Hellnerné Sásdi Bernadett, egyéni vállalkozó

székhelye: 2146 Mogyoród, Szentjakab park 49.

e-mail cím: sasdi.bernadett@gmail.com

mint adatkezelő /a továbbiakban: „Adatkezelő”/ az alábbi tájékoztatóban foglalja össze az Adatkezelő által az. 1. pontban megjelölt tevékenységének (weblap üzemeltetése, hanganyag hozzáférés biztosítása, horoszkóp kalkulátor biztosítása) gyakorlása során megismert, természetes személyek személyes adatainak minősülő adatok kezelésére vonatkozó alapvető információkat.

Az Adatkezelő tevékenysége során kiemelt hangsúlyt helyez az adatvédelmi előírások betartására.

Az Adatkezelő bizalmasan kezeli a személyes adatokat, és megtesz minden olyan technikai- és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságos és jogszerű kezelését garantálja.

 A tájékoztató célja:

a személyes adatok alapján azonosított vagy azonosítható személyek, /a továbbiakban:

„Érintettek”/ teljeskörű tájékoztatást kapjanak adataiknak az Adatkezelő által végzett kezeléséről, így különösen, de nem kizárólagosan:

– a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról,

– az adatok kezelésébe, illetve feldolgozásába esetlegesen bevont harmadik

személyekről, valamint,

– az Érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről.

 

Az adatkezelésre vonatkozó alapvető szabályok:

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadság- ról szóló 2011. évi

CXII. tv. /továbbiakban: „Info tv.”/,

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – az Európai Parlament és a Tanács (EU) által elfogadott 2016/679 Rendelet („GDPR”).

A tájékoztató módosítása:

Az Adatkezelő fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a tájékoztató tartalmát egyoldalúan módosítsa, különösen abban az esetben, ha az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok változása, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által – a jogszerű adatkezelési gyakorlat elősegítése érdekében – kiadott ajánlásokban rögzítésre kerülő útmutatások, vagy az Adatkezelőnek az adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatai azt indokolják.

 1. Az Adatkezelő által végzett tevékenység, melyhez az adatkezelés kapcsolódik:

A „www.kinai-horoszkop.hu” weboldal üzemeltetése és a weboldalon keresztül digitális

Hanganyaghoz, tananyagokhoz, online asztológiai kalkulátorhoz történő hozzáférés biztosítása a honlapon regisztráló Érintettek részére.

 1. Az adatkezelési műveletek az 5. pontban meghatározott adatokra vonatkozóan: az

adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése, illetve megsemmisítése

 1. Az adatkezelés célja:

A tevékenység végzésével az Adatkezelő (mint a honlap üzemeltetője) digitális hanganyaghoz, tananyagokhoz történő hozzáférést biztosít a regisztrált Érintetteknek, ezzel a velük szemben vállalt szerződéses kötelezettségeit teljesíti.

A honlap nem használ ún. „sütiket” (cookie-kat).

A regisztráció során a látogató kizárólag azon adatait adja meg, melyek a hozzáférés biztosításához, a szolgáltatás ellenértékének kifizetéséhez és a számlázáshoz szükségesek. A regisztráció során megadott adatokat az Adatkezelő más célra nem használja és nem kezeli.

Az adatkezelés célja tehát kizárólag a honlap szolgáltatásait használó Érintettek részére a hozzáférés biztosítása, a fizetés elősegítése és a számlázás.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Törvényi kötelezettség teljesítése és az Érintett hozzájárulása. Adatait kizárólag a weboldalon erre a célra kialakított „mezőkbe” írhatja be. Az adatok beírása után, a „Küldés” vagy „Regisztráció” gombra történő kattintást követően kerülnek rögzítésre az adatok. Ugyanekkor kerül továbbításra az Érintett a fizetést lebonyolító szolgáltató

(PayPal) oldalára (kivéve a banki átutalás választása esetén). Az „Elküldés” vagy  „Regisztráció” gombra történő kattintással egyben az Érintett tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban írt adatkezelési szabályokat is.

A fizetést követően, a billingo.hu online számlázási rendszer igénybevételével sor kerül a számla előállítására, melyet a megadott e-mail címre küld az Adatkezelő.

A hozzájárulás -a sásdi.bernadett@gmail.com email címre történő üzenetküldéssel-, a regisztráció megszűnésével együtt, bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az Érintett hozzájárulásán alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Tiltakozáshoz való jog:

A személyes adatok fentiek szerinti kezelése nem kapcsolódik közvetlen

üzletszerzéshez, s az Érintett bármikor jogosult arra, hogy adatai kezelése ellen tiltakozzon a Tájékoztató10.4. pontjában írtak szerint.

Érintett egyeztetési joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan a Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 1. A kezelt adatok köre, forrása:

 

Adatok köre Adatok forrása
Név Az Érintett adja meg a honlapon történő

regisztráció során

Számlázási cím Az Érintett adja meg a honlapon történő

regisztráció során

E-mail cím Az Érintett adja meg a honlapon történő

regisztráció során

Jelszó Az Érintett adja meg a honlapon történő

regisztráció során

 

Az Érintett köteles-e személyes adatokat megadni?   Igen

Adatok köre Adatkezelés

oka

 

Adatkezelés jogalapja Adatszolgáltatás elmaradásának

következményei

Név számlázás törvényi kötelezettség

teljesítése

Kötelező számlázás nem

teljesíthető

 

Számlázási cím számlázás törvényi kötelezettség

teljesítése

 

Kötelező számlázás

nem

teljesíthető

 

E-mail cím szolgáltatás

biztosítása

Érintetti hozzájárulás Hozzáférés a szolgáltatáshoz

nem biztosítható

Jelszó szolgáltatás

biztosítása

Érintetti hozzájárulás Hozzáférés a szolgáltatáshoz

nem biztosítható

 

 1. Az adatok tárolásának helye, időtartama:
Adattárolás helye: Adattárolás időtartama:
honlap szolgáltató szerverein,

 

Magyarország

visszavonásig

 

 1. Az Adatkezelő igénybe veszi-e adatfeldolgozó közreműködését? Nem

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő a jogosultsági szintek meghatározásával és a kor műszaki színvonalának megfelelő IT rendszer működtetésével gondoskodik a megfelelő adatvédelemről.

Az Adatkezelő az adatkezeléshez alkalmazott számítástechnikai eszközöket akként választja meg és úgy üzemelteti, hogy a kezelt adatok vonatkozásában mindenkor biztosított legyen az Érintettek számára:

– a hozzáférés (rendelkezésre állás),

– a hitelesség,

– az adatok változatlansága (integritása)

– a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem (az adatok bizalmassága).

Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja továbbá az informatikai rendszer:

– zártságát (a lehetséges adatkezelési veszélyforrások figyelembe vételével),

– védelme teljes körűségét (az informatikai rendszer minden elemére kiterjed a védelem),

– védelem folytonosságát (időben folyamatosan megvalósul a védelem),

– a lehetséges kockázatokkal arányos voltát.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata védett a számítógépes betörések ellen.

 1. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek személyes adatait mindenkor megóvja illetéktelen személy tudomására jutásától.

Jogszabályban rögzített felhatalmazás alapján bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság, és arra feljogosított egyéb hatóság megkereshetik az Adatkezelőt az adatkezeléssel kapcsolatosan, adatok átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a bíróságok, hatóságok részére minden esetben csak

olyan adatokat és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

 1. Az Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:

– tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről;

– hozzáférést a rá vonatkozó személyes adatokhoz, mely esetben a Adatkezelő

tájékoztatást ad arról, hogy az Érintettre vonatkozóan kezel-e személyes adatot, s ha igen, mi annak pontos célja, jogalapja, a kezelt adatok köre, és az adatkezelésre vonatkozó főbb szabályai és az Adatkezelő az Érintett kérelmére, elektronikus úton rendelkezésére bocsátja a kezelt személyes adatok másolatát;

– adatai helyesbítését: a rá vonatkozó pontatlan személyes adat helyesbítését; hiányos

– adatai kiegészítését;

– adatai törlését: részletezése a 11. pontban!

– adatai kezelésének korlátozását:

 

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő az Érintett kérelmére tájékoztatást ad az adatvédelmi incidens:

– körülményeiről,

– hatásairól és

– az elhárítására megtett intézkedésekről.

Ha adattovábbítás történik, az Adatkezelő az Érintett kérelmére tájékoztatást ad annak

jogalapjáról és címzettjéről.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett számára biztosítani kell: az adathordozhatósághoz való jogának a GDPR rendelkezéseinek megfelelő gyakorlását, mely alapján az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Adatkezelő által kezelt adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Hozzájárulás visszavonása: az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén, az Érintett a hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja.

Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból

bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ide értve a GDPR-ban meghatározott „profilalkotást” is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett

jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Eljárási rend: az Adatkezelő lekésőbb az Érintett kérelmének beérkezésétől számított egy

hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelme alapján

foganatosított intézkedéseiről, mely határidő szükség esetén /a kérelem összetettségét

és a kérelmek számát figyelembe véve, a GDPR 12. cikk (3) bek. alapján/) két hónappal

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő az egy hónapos

határidőn belül köteles értesíteni az Érintettet a meghosszabbítás okának megjelölésével.

 

 1. Adatok törlése:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a személyes adatot, ha:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték

vagy más módon kezelték;

– ha érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az

adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

– a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

– személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

– a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi

kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján,

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek:

12.1. Panasz előterjesztése: javasoljuk, hogy hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése előtt, az Érintett éljen az Adatkezelőhöz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével.

 

Az Adatkezelő ezen célból rendelkezésre álló elérhetősége:

E-mail cím: sasdi.bernadett@gmail.com

Postacím: 2146 Mogyoród, Szentjakab park 49.

 

12.2. Hatósági eljárás kezdeményezése: az Érintett adatvédelmi hatósági eljárást

kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő megsértette az

Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit.

Az illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefonszáma: +36 (1) 391-1400,

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlapjának címe: http://naih.hu

Amennyiben a jelen Tájékoztatóval kapcsolatosan bármilyen további kérdése, észrevétele

van, kérjük, jelezze a Tájékoztató Bevezetőjében megjelölt e-mailcímen, vagy írásban a Adatkezelő postai címére küldött levélben

 

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a szolgáltató által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: HELLNERNÉ SÁSDI BERNADETT EV.

A szolgáltató székhelye: 2146 Mogyoród, Szentjakab park 49.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: sasdi.bernadett@gmail.com

Adószáma: 55582968-1-33

Telefonszáma: +36 30 214 5472

A szerződés nyelve: magyar

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Termékeink előadások, tananyagok, könyvek, hanganyagok. Ezen termékeink előfizetéses rendszerben megvásárolhatók a weboldalon keresztül.

A honlapon található cikkek, képek és termékek bármilyen nemű másolása, átvétele, engedély nélküli megjelenítése előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül szigorúan tilos! Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a szolgáltatás megrendelésekor a megrendelőlapon láthat.

A szolgáltatás nyújtása alanyi jogon ÁFA-mentes.

Online hanganyag és online írott dokumentumok, könyvek lévén nincs szállítási díj.

Amennyiben az oldalon a termékeknél vagy az áraknál hiba vagy hiányosság keletkezik, fenntartjuk a jogot a módosításra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról.

A vevő, amennyiben a regisztráció nem valósult meg, ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Termékeinkről a honlapon részletes leírás található. Amennyiben valamely termékünk akciós áron kerül a megvásárolható termékeink közé, akkor az akció időtartamáról tájékoztatjuk vevőinket.

Rendelés menete, fizetés és a szolgáltatás igénybevétele

A Főoldal tetején található menüsorban lévő regisztrációs mezőre, valamint a honlapon több egyéb (értelemszerűen meghatározott) helyre kattintva jut a megrendelő a regisztrációs oldalra, ahol ismét láthatóak a megrendelhető anyagok, tartalmuk és időtartamuk, mennyiségük. Itt kell választania a vásárlónak és megadni a regisztráció kezeléséhez szükséges adatait, beleértve az e-mail címet (felhasználói azonosító) és a jelszót. Ezt követően a vásárlónak a PayPal rendszerén keresztül vagy banki átutalással van lehetősége kiegyenlíteni a vásárolt csomag ellenértékét. PayPal vásárlás esetén átirányításra kerül a Paypal Holdings Inc. által üzemeltetett biztonságos oldalra. PayPal vásárlással elfogadja, hogy a www.kinai-horoszkop.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg, mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. A fizetésnél nincs várakozási idő, mert a sikeres fizetés után a honlap azonnal engedélyezi a belépést és a szolgáltatás igénybevételét.

Banki átutalásnál előre utalás történik a regisztráció során megadott bankszámlaszámra. Amint beérkezett a bankszámlára a szolgáltatás/termék/előadás/tananyag összege, élesítjük a rendszert és hozzáférést kap a vásárló az online felületen elérhető anyagokhoz.  Amennyiben a webáruházban hiba lép fel a csomagoknál vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő, amennyiben a regisztráció nem valósult meg, ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. A szolgáltatás egy felhasználónév / jelszó párossal vehető igénybe, melyet a regisztrációs oldalon a vásárló rögzít. A helytelenül megadott adatok miatt keletkezett kárért nem vállalunk felelősséget. A felhasználónak természetesen van lehetősége az adatai módosítását kérni, és ebben maradéktalanul segíteni fogunk. A www.kinai-horoszkop.com hozzáférési adatokat más embereknek tovább adni, értékesíteni szigorúan tilos, egy felhasználónév és jelszó párost csak egyetlen személy használhat. A rendelkezés megszegése esetén a hozzáférés megszüntetésre és a felhasználónév letiltásra kerül.

Elállás joga

Tekintettel arra, hogy a regisztrációt és fizetést követően a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalomszolgáltatás azonnal és korlátozás nélkül hozzáférhető, a fogyasztó a regisztrációval és fizetéssel kifejezetten hozzájárul, hogy a vállalkozás megkezdje a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát. Az elállásra és felmondásra a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § rendelkezései vonatkoznak. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Panaszkezelés

Ha rendelése kapcsán valamilyen problémát tapasztal, kérjük, haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az alábbi adatok megadásával: Regisztráció ideje;
Panasz típusa és leírása. Email címünk: sasdi.bernadett@gmail.com

Vegyes rendelkezések

A szolgáltató és előfizető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Vevő és a Szolgáltató a 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve az általános hatáskörű bíróság illetékességét kérheti. A honlapon található hanganyag, a felhasznált művek a honlap üzemeltetőinek ismerete szerint harmadik fél szerzői és kapcsolódó jogaitól mentesek. Amennyiben Önnek tudomása van arról, hogy valamely felvétel valamilyen szerzői vagy kapcsolódó jogot sért, kérjük, jelezze e-mail elérhetőségünkön. A jogsértő anyagot haladéktalanul eltávolítjuk. A honlapon található hanganyag rögzítése és a honlap céljától eltérő használata, illetve hasznosítása a honlap üzemeltetőinek előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem megengedett és jogi következményeket von maga után. Esetleges felhasználási igényét, kérjük, jelezze e-mail elérhetőségünkön. A természetes, életszerű hatás érdekében a honlapon található hanganyag döntő részben amatőr eszközökkel és mesélőkkel került rögzítésre. Ennek következtében, a legnagyobb igyekezet ellenére előfordulhatnak bakik, ugyanakkor ezeket nem tekintjük hibának, pusztán az élet velejárójá